Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGümüş, İskender
dc.date.accessioned2021-12-12T22:02:02Z
dc.date.available2021-12-12T22:02:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2602-4314
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/issue/55187/738303
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1166955
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/4333
dc.descriptionDergiPark: 738303en_US
dc.descriptionkusbderen_US
dc.description.abstractRoman vatandaşlar emek piyasasına girişte hem etnik kökenlerine hem de eğitim ve mesleki tecrübe eksiklik ve yetersizliklerinden dolayı çeşit engellerle karşılaşmaktadır. Romanların karşılaşmış olduğu bu sorunlar onların bir yandan ekonomik ve sosyal hayattan dışlanmalarına neden olurken diğer yandan da sosyal uyum açısından bazı olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalışma, Kırklareli ilinde yaşayan Romanların emek piyasasına girişte karşılaştıkları engeller ve bu engelleri aşabilmek için geliştirdikleri stratejiler üzerine yapılan bir alan araştırmasından oluşmaktadır. Spesifik bir grup ile çalışıldığı için kartopu örnekleme yönteminin kullanıldığı çalışmada, 235 Roman ile yapılan anket çalışmasının sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, Kırklareli’nde yaşayan Romanların güvencesiz ve geçici işlerde çalıştıkları ve bu yüzden sık sık iş değiştirdikleri, iş bulmada ayrımcılığa maruz kaldıkları ve kendilerini dezavantajlı gördükleri, kamu hizmetlerine erişim düzeylerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, devlet tarafından sosyal içermeye ilişkin uygulanan tüm politikalarına rağmen, halen Romanların büyük bir çoğunluğu kişisel çabalarını ve birinci derece yakınlarının desteğini iş bulmada en etkili kanal olarak görmekte ve devletin etkisinin oldukça düşük olduğunu belirtmektedir. Yapılan saha çalışmasında devletin sosyal içerme kapsamında uygulamış olduğu politikaların emek piyasalarına girişte karşılaşılan engellerden dolayı cesareti kırılmış Romanlar için bir ilk adım olması nedeniyle önemli olduğu söylenebilir. Buna ilaveten sosyal içerme stratejileri kapsamında istihdam politikalarına erişilebilirliğin artırılması da gerekir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırklareli Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofKırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal içermeen_US
dc.subjectemek piyasalarıen_US
dc.subjectyoksulluken_US
dc.subjectromanlaren_US
dc.titleKIRKLARELİ ROMANLARININ EMEK PİYASASINA ERİŞİMİ VE SOSYAL İÇERME POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAen_US
dc.typearticle
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.startpage139en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage152en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorGümüş, İskender


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record